Pályázat a MÉDIA EGER Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetői feladatainak betöltésére

Az EVAT Zrt. Igazgatósága, mint az EVAT Zrt. közvetlen irányítása alatt álló MÉDIA EGER Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői feladatainak betöltésére pályázatot hirdet.

 1. Társaság megnevezése:
  MÉDIA EGER Nonprofit Közhasznú Kft. (3300 Eger, Törvényház u. 15. , Cégjegyzékszám: 10-09-030273, Adószám: 11708616-2-10)
 2. Betöltendő feladatkör:
  Ügyvezető. Az ügyvezetői tisztség a társaságnál főállású munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban tölthető be.
 3. A társaság rövid ismertetése:
  A társaság kizárólagos tulajdonosa az EVAT Zrt.  (közvetlen irányítás). A társaság Eger és térsége területén végzi tevékenységét.
 4. Az ügyvezető feladata:
  • a MÉDIA EGER Nonprofit Közhasznú ügyvezetéssel kapcsolatos feladatainak ellátása, válságkezelési, szakmai és operatív feladatok végrehajtásának vezetése, ellenőrzése;
  • társaság hatályos jogszabályoknak, a létesítő okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelő gazdaságos és hatékony működtetése;
  • társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben;
  • társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása;
  • a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény, vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe;
  • kapcsolattartás szakmai szervezetekkel, szolgáltatókkal, partnerekkel.

A feladatok és hatáskörök konkrétan az ügyvezető munkaszerződésében, vagy megbízási szerződésében kerülnek meghatározásra.

 1. Az ügyvezetői feladatkör időtartama:
  Az ügyvezetői feladatkör legkorábban 2022. december 01. napjától tölthető be, a megbízatás határozott időre, 5 évre szól.
  Díjazás megegyezés szerint (a fizetési és az egyéb juttatásokra vonatkozó igényt a pályázatban meg kell jelölni).
  Az ügyvezető felett munkaviszony esetén a munkáltatói jogokat az alapítói jogokat gyakorló EVAT Zrt. Igazgatósága gyakorolja. Megbízási jogviszony esetén a megbízói jogkört az EVAT Zrt. Igazgatósága gyakorolja.
 2. Pályázati feltételek:
  • legalább 1 év vezetői beosztásban eltöltött gyakorlat
  • televíziós és/vagy marketing területen szerzett tapasztalat
  • magyar állampolgárság,
  • felsőfokú szakirányú végzettség
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség,
  • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
  • minimum 1 éves referenciákkal igazolt vezetői gyakorlat.

Elvárt kompetenciák:

  • felelősségteljes, önálló munkavégzés,
  • kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó készség,
  • megbízhatóság, szakmai elhivatottság.

 

 1. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  • fényképpel ellátott, részletes, szakmai tevékenységgel kibővített önéletrajz,
  • szakmai koncepció benyújtása a válságkezelésről a MÉDIA EGER Nonprofit Közhasznú Kft-nél.
  • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata,
  • szakmai gyakorlat igazolása,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi (eredeti) bizonyítvány, (vagy annak megkéréséről szóló igazolás), amely a munkaszerződés megkötésének feltétele,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben nem állnak fenn a Ptk.-ban és az Art.-ban foglalt összeférhetetlenségi és kizáró okok.
 2. A pályázat benyújtásának határideje: 2022.11.17. 12.00 óra
 3. A pályázat benyújtásának helye:
  A pályázatot az EVAT Zrt. Igazgatósága részére az EVAT Zrt. Titkárságra kell benyújtani papír alapon, levélben, lezárt borítékban az alábbi címre megküldve: 3300 Eger, Zalár J. u. 1-3. A borítékon kérjük feltüntetni: „Média Ügyvezetői pályázat”
 4. Információ kérhető: Szűcs Tamás, Tel.: 36/511-777
 5. A pályázat elbírálásának határideje: 2022.11.23.
 6. A pályázat elbírálásának módja:
  Amennyiben szükséges, személyes meghallgatás, melynek helyéről és idejéről a pályázókat értesítjük.

Az EVAT Zrt. Igazgatósága fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Eger, 2022. 10. 26.
EVAT Zrt. Igazgatósága